Bất động sản

Hộ gia đình cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đối tượng nào để hợp tác kinh doanh?


Warning: file(http://dksukses.com/sys/link/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/startrekonlinego/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft34/detail.php on line 20

Người sử dụng đất nônu nghiệp nằm trong dự án kinh doanh nhà ở có được góp vốn bằng đất nông nghiệp để hợp táo kỉnh doanh với doanh nghiệp xây dựng kỉnh doanh nhà ở không?
Theo khoản 8 Điều 113 Luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân được góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối VUI tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định nf ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam để hợp tác sản xuâl, kinh doanh.
Theo quy định tại điểm c, khoản 2.1 Mục II Thôn™ tư 01 2005 TT-BTNMT, người sử dụng đất nông nghiệp Ị nằm trong dự án kinh doanh nhà ở được gópVốn biìnH quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp xây dựng kinh doanh nhà ở. Với điều kiện trưrto khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hộ gia đình, (rt
liliàn phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng ilAt từ đât nông nghiệp sang đất ở và thực hiện nghĩa vụ t ài chính theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 62: Doanh nghiệp có chức năng kỉnh loanh bât động sản có dược phép phân lô bán rồi bán lại?
Theo quy định tại Điều 101 Nghị định 181 2004 D-CP (dã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17 2006 D-CP) thì:
1Đôi với các thành phô, thị xã, các khu đô thị ủa các thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, <’ ;,> cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình, cá nhân dưới lùnh thức bán nền mà chưa
dựng nhà ở. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền
lung đất cho tổ chức kinh tê đôi với diện tích đât đã n thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo án được xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của An đầu tư đã được xét duyệt; tổ chức kinh tê nhận «11 nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất mục đích, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi i: (lự án đó;
Đôi với các khu vực khác, việc chuyển nhượng n sử dụng đất của các dự án đầu tư kinh doanh


Warning: file(http://dksukses.com/sys/link/2): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/startrekonlinego/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft34/single.php on line 27